виж Количката е празна

„ВИДЛИЧ-НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ“

          

        Предлагаме на Вашето внимание дейността на фирма „ВИДЛИЧ – НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ”, специализирана за работа в областта на активната и пасивна противопожарна защита на икономически субекти на територията на цялата страна. В нея работи инженеро-технически персонал с опит в:

 • Противопожарно обследване на обекти.
 • Разработване на вътрешноведомствени документи за пожарна безопасност и защита на обекти произтичащи за стопанските ръководители от българското законодателство.
 • Предприемане на допълнителни мерки за пожарна безопасност през пожароопасните сезони на годината и при извънредни ситуации.
 • Категоризиране на работните помещения и технологичното оборудване по отношение на пожарната и взривна опасност и определяне на адекватни технически мерки за сигурна и пожаробезопасна експлоатация.
 • Подготовка и реализиране на практически тренировки по аварийните планове за действие на персонала при пожари и други стихийни бедствия.
 • Провеждане на противопожарни инструктажи.
 • Противопожарни консултации и връзка със специализираните органи за пожарна безопасност и защита в София и страната.
 • Осъществяване на дежурства с противопожарни автомобили при извършване на дейности с повишена пожарна и взривна опасност, спортни състезания, културни мероприятия, и пр.
 • Разработване на проекти за противопожарна защита на обекти, конструкции, пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации, диморефульорни системи, и пр.
 • Изграждане и техническа подръжка на спринклерни и дренчерни пожарогасителни инсталации, пожароизвестителни инсталации, аварийно и евакуационо осветление и др. пожарозащитни инсталации в съответствие с EN и БДС.
 • Проверка и техническа подръжка на площадкови и вътрешни противопожарни мрежи, пожарни хидранти и пожарни кранове.
 • Проверка и презареждане на преносими пожарогасители и други противопожарни уреди и съоръжения в съответствие с EN и БДС.

Фирмата разполага с магазин – сервиз за противопожарна техника, съоръжен с модерна немска сервизна екипировка, находящ се в гр.София, ж.к.”Сердика”, бл.7, вх.А-запад. Фирмата разполага с мобилен сервиз за противопожарна техника.