виж Количката е празна

            На основата на Закона за МВР и Наредбата за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, фирма „ВИДЛИЧ – НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ“ е лицензирана и има издадено разрешение от ГДПБЗН при МВР да извършва противопожарно обследване на обекти. В това направление, на взаимно изгодно сътрудничество, на договорна основа фирмата извършва и има необходимия потенциал да осъществява разностранна противопожарна дейност в различни икономически субекти – промишлени, складови, търговски, административни, културни и пр. обекти, в областта на организирането и поддържането на тяхната ефективна противопожарна защита.

 

  • ПРОТИВОПОЖАРНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ.                                                                                                              
  • ЕКСПЕРТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛАСОВЕТЕ И КАТЕГОРИИТЕ НА ПОЖАРНАТА И ЕКСПЛОЗИВНАТА ОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“
  • ЕКСПЕРТИЗА НА ПРИЧИНИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА ВЪЗНИКНАЛИ ЗАПАЛВАНИЯ И ПОЖАРИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА „ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ“
  • РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНО ВЕДОМСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ ПО „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“
  • ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЕ ПО „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
  • ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТИТЕ ЗА УСПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ И ПОЖАРОГАСЕНЕ
  • ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНСТРУКТИВНИ ФИЛМИ ПО „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
  • ОЦЕНКА НА РИСКА НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ОБЕКТИ
  •  РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНО ВЕДОМСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ ПО ЛИНИЯ НА ЗООС И НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕШЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ, ТРАНСПОНИРАЩА ДИРЕКТИВА 96/82/ЕС - „СЕВЕЗО ІІ“
  • ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ.

 

           На основата на Закона за МВР и Наредбата за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, фирма „ВИДЛИЧ – НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ“ е лицензирана и има издадено разрешение от ГДПБЗН при МВР да извършва пожарогасителна дейност с противопожарни автомобили. В това направление, на взаимно изгодно сътрудничество на договорна основа, фирмата  има необходимия технически и кадрови потенциал да осъществява различни по времетраене дежурства с противопожарни автомобили за гасене на последствията от огневи ефекти и осигуряване на пожарната безопасност на мероприятия с повишен пожарен и експлозивоопасен риск – ремонти на инсталации в бензиностанции, петролни бази, обекти на химическата промишленост, и пр.

          От нашите услуги в момента се възползуват различни вериги бензиностанции, филмови къщи, културни и спортни обекти, и пр.